Regulamin

Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego www.scootandride.pl, Klienci zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SCOOTANDRIDE.PL

I. Definicje

II. Postanowienia ogólne

III. Prawa i obowiązki Użytkownika

IV. Prawa i obowiązki Usługodawcy

V. Złożenie zamówienia

VI. Płatności

VII. Prawo odstąpienia od umowy

VIII. Dostawa

IX. Reklamacje

X. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

XI. Ochrona danych osobowych

XII. Postanowienia końcowe

 

I. DEFINICJE

1. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;

2. Usługodawca – Solution Baby Care Sp. z o.o., Przyczółkowa 141a, 02-962 Warszawa, NIP 951-238-58-06, REGON 360225310, wyłączny właściciel sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.scootandride.pl;

3. Sklep internetowy scootandride.pl / Portal– serwis internetowy dostępny pod adresem www.scootandride.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkty;

4. Klient (Użytkownik) – osoba pełnoletnia odwiedzająca Portal, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia i która zaakceptowała niniejszy Regulamin;

5. Produkt (Towar) – Towary prezentowane w Sklepie, których dotyczy umowa sprzedaży;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;

7. Strona – Usługodawca i Klient;

8. Rejestracja na Portalu – czynność jednorazowa polegająca na wypełnieniu stosownych formularzy na Portalu oraz udzieleniu zgód wymaganych przez Regulamin.

9. Konto Użytkownika – indywidualnie utworzony obszar (podstrona) na Portalu dla każdego Użytkownika, na którym może on składać zamówienia (oraz w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi).

10. Login – (adres e-mail), konieczny do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, podawany podczas procesu Rejestracji;

11. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika;

12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i liczbę Produktu;

13. Przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.); Administrator danych osobowych – Solution Baby Care Sp. z o.o.

14. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

15. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

16. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

2. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi: umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego scootandride.pl i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość; udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie.

4. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w naszym Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych. Zdjęcia i wizerunki wyrobów prezentowane w Sklepie nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową o wyrobach w rozumieniu i mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego.

5. Podejmowanie działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie na Portalu niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika jest zabronione.

6. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.

7. Ceny Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

8. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie własnym lub u jednego z dostawców Sklepu Internetowego. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego produktu na miejsce brakującego).

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik jest jedyną osobą upoważnioną do dokonywania operacji na swoim Koncie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób którym Użytkownik udostępnił Konto.

2. Przedmiotowy Regulamin obowiązuje również Użytkowników, którzy nie dokonali Rejestracji, a dokonali Zamówienia przez telefon.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta poprzez Rejestracje na Portalu i akceptację towarzyszących temu zgód, zostaje zawarta na czas nieokreślony.

4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest nie dopuszczalne.

5. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu i korzystania z Portalu w sposób nie zakłócający jego działania ani nie utrudniający korzystania z Portalu przez innych Użytkowników.

6. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w przedmiotowym Regulaminie.

7. Użytkownik, który dokonał Rejestracji może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta, polegające na zgłoszeniu żądania usunięcia Konta. Administrator Portalu zobowiązuje się dokonać likwidacji konta w terminie 5 dni od daty otrzymania wyżej wymienionego żądania.

8. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas procesu Rejestracji.

9. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Portalu. Za datę złożenia reklamacji uznaje się dzień wpłynięcia jej do Solution Baby Care Sp. z o.o.. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz datę i rodzaj nieprawidłowości, która wystąpiła. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób. Reklamacje należy przekazywać za pomocą listów poleconych na adres: Solution Baby Care, ul. Przyczółkowa 141a, 02-962 Warszawa z dopiskiem “Reklamacja Scoot&Ride”, bądź przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@solution-bc.pl z tytułem wiadomości “Reklamacja Scoot&Ride”.

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom poprzez Portal, składanie zamówień.Usługodawca ma prawo do odmowy Rejestracji Użytkownika lub przyjęcia zamówienia jak też usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności gdy Użytkownik: podał nieprawdziwe dane, dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników, dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają mu poprawne korzystanie z Portal.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia działalności Portalu.

4. Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych tylko i wyłącznie w zakresie uzyskanych od Użytkownika zgód, na zasadach określonych Ustawą o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm) oraz Ustawą o świadczenie usług drogą elektroniczną (ustawa z dnia 18 lipca 2002 r., Dz.U. z 2002 Nr. 144 poz. 1204 z późn. zm.).

5. Usługodawca zobowiązuje się do prawidłowej realizacji Zamówień złożonych przez Użytkownika oraz dołożenia wszelkiej staranności przy udzielaniu informacji Użytkownikom.

6. Usługodawca ma prawo wykorzystywać pliki typu „Cookies” oraz „web beacons” w celu prawidłowego funkcjonowania Portalu, analizowania efektywności Portalu, przystosowywania go do potrzeb Użytkowników oraz tworzenia statystyk.

 

V. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. W celu złożenia Zamówienia na Portalu użytkownik musi pomyślnie przejść przez proces Rejestracji (jest ona możliwa także w trakcie składania zamówienia).

2. Na proces Rejestracji składają się kolejne kroki: wypełnienie formularza gdzie, wypełnienie niektórych rubryk jest wymagane do pomyślnego zakończenia Rejestracji oraz zaakceptowanie obligatoryjnych zgód na przetwarzanie danych osobowych (Użytkownik powinien postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i komunikatami), Użytkownik ma później możliwość indywidualnego ustawienia hasła, a także dostęp do swoich danych osobowych.

3. Zamówienie

3.1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia.

3.2. Zamówienie może zostać złożone przez stronę www.scootandride.pl

3.3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia przez telefon. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:


3.3.1.potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, 
3.3.2.oświadczenie Sklepu o otrzymaniu Zamówienia, 
3.3.3.oświadczenie Sklepu o przyjęciu Zamówienia,

3.4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia, należy skontaktować się ze sklepem przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem biuro@solution-bc.pl.

3.5. W przypadku braku w magazynie części produktów objętych zamówieniem Klienta, Sklep wysyła do klienta wiadomość, na adres e-mail Klienta, wskazany w formularzu zamówieniowym, z informacją, jaki towar i w jakich terminach jest dostępny. Wiadomość zawiera także prośbę o podjęcie przez Klienta decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia. W takiej sytuacji Klient może:

3.5.1.zrezygnować z realizacji zamówienia w całości.
3.5.2.wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego zamówienia.
3.5.3.wyrazić zgodę na podzielenie zamówienia na kilka paczek.

3.6. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty oraz w niedziele i święta, obsługiwane będą następnego dnia roboczego.

3.7. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:

3.7.1. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po tym, jak do sklepu dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
3.7.2. w przypadku zamówień płatnych przelewem lub poprzez system Payu.pl – po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu.

3.8.Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia jeżeli formularz zamówienia został nieprawidłowo wypełniony.

3.9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

3.10.Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon lub, na życzenie Klienta, fakturę VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT wymagane jest zaznaczenie stosownej opcji przy zamówieniu oraz podanie danych firmy wraz z NIP. Paragony oraz faktury wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

3.11.Zmiany w wysyłce, rezygnacje z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem biuro@solution-bc.pl

VI. PŁATNOŚCI

1. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów usługi przesyłki. Koszt usługi transportu pokrywa Klient.

2. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:

2.1. Przelew: kwota zamówienia zostanie przelana na rachunek bankowy Sklepu podany podczas składania zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Przelewy prosimy kierować na:

49 1140 1977 0000 4515 7000 1001

W tytule przelewu prosimy podać imię, nazwisko oraz numer zamówienia.

2.2. Za pobraniem: należność pobiera kurier lub listonosz. Tę formę płatności można wybrać zaznaczając odpowiedni sposób dostawy.

2.3. Kartą płatniczą lub płatnością online za pośrednictwem Systemu PayU.pl. 2.3.1.System PayU.pl umożliwia realizację płatności za pośrednictwem kart płatniczych: VISA, MasterCard, Diners Club oraz płatności online:

mTransfer – mBank
MultiTransfer – MultiBank
Płacę z Inteligo – Inteligo
Przelew24 – BZ WBK
Płacę z iPKO – PKO BP
Płać z Nordea – Nordea
Pekao24Przelew – Pekao
LUKAS e-przelew – Lukas Bank
Przelew z Millennium – Millennium 
Przelew z Meritum Bank – Meritum Bank 
Przelew z EuroBank – EuroBank
Przelew z Raiffeisen – Raiffeisen Bank
Przelew z GetinBank – GetinBank 
Przelew z BPH – BPH 
Przelew z ING – INGBank 
Przelew z Citibanku – Citibank 
Przelew z Polbanku – Polbank 
Przelew z Kredyt Banku – KredytBank 
Przelew z BGŻ – BGŻ 
Przelew z Deutsche Banku – DeutscheBank
Przelew z Bankiem Pocztowym – Bank Pocztowy 
Przelew z InvestBank – InvestBank.

2.3.2.Autoryzacja płatności następuje maksymalnie w terminie do 1 godziny. Przy czym bieg tych terminów rozpoczyna się z chwilą dokonania przez Klienta wszystkich wymaganych przez Partnerów Systemu Payu.pl i określonych na ich stronach internetowych czynności niezbędnych do zatwierdzenia płatności.

2.3.3.Reklamacje dotyczące płatności składane przez Klientów powinny być kierowane bezpośrednio do Sklepu. W przypadku ustalenia, że przyczyny reklamacji nie leżą po stronie Sklepu, Sklep przekaże reklamację do spółki PayU S.A., prowadzącej System Payu.pl.

 

VII. DOSTAWA

1. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany mailowo w przypadku zamówień drogą mailowa lub telefonicznie, w przypadku zamówień składanych drogą elektroniczną.

2. Wysyłka zakupionych towarów możliwa jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub innego przewoźnika, z którym współpracuje Sklep.

3. Koszty dostawy:

3.1. W przypadku zamówień o wartości do 500 zł, koszt wysyłki jest podany w zamówieniu.

3.2. W przypadku zamówień o wartości przekraczającej 500 zł – wysyłka na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej jest darmowa.

4. Czas realizacji zamówienia: Termin realizacji zamówienia nie przekracza 3 dni roboczych od chwili zaksięgowania zapłaty przy zamówieniach płatnych z góry i 3 dni roboczych od złożenia zamówienia przy zamówieniach realizowanych za pobraniem. Wyjątek mogą stanowić zamówienia na produkty aktualnie niedostępne lub nietypowe. W takim przypadku termin realizacji zamówienia może się wydłużyć, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

5. Zwrot nie doręczonej paczki.

5.1. W przypadku zamówień wysłanych za pośrednictwem kuriera, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem jeżeli paczka nie zostaje do niego doręczona w ciągu 3 dni roboczych od daty nadania.

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Klient będący konsumentem jest uprawniony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru.

2. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na adres: Solution Baby Care Sp. z o.o., ul. Przyczółkowa 141a, 02-962 Warszawa.

4. Jednocześnie prosimy o powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-mail: biuro@solution-bc.pl

5. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży (zgodnie z ptk. X.2.) ponosi jedynie koszty odesłania produktu do sprzedawcy.

7. Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. Dotyczy to również Produktów wykonanych na indywidualne Zamówienie.

 

IX. REKLAMACJE

1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

1.1.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@solution-bc.pl lub listów poleconych na adres: Solution Baby Care Sp. z o.o., ul. Przyczółkowa 141a, 02-962 Warszawa z dopiskiem “Reklamacja Scoot&Ride”.

1.3. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

1.4. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: Solution Baby Care Sp. z o.o., ul. Przyczółkowa 141a, 02-962 Warszawa. Prosimy o dołączenie dowodu zakupu Produktu.

1.5. W przypadku niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży powstałej w wyniku dostawy (np. uszkodzone opakowanie, zerwane taśmy zabezpieczające) prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go do zwracanej przesyłki.

1.6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

1.7.W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem;
W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany towaru na wolny od wad.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: biuro@solution-bc.pl

2.2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

3. Produkty oferowane w sklepie są objęte rękojmią, zgodnie z obowiązującym ustawowym prawem odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

4. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Produktu zamówionego z otrzymanym, które wynikają z błędów w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Produkt, nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.

 

X. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. Usługa Newsletter).

1.2.Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@solution-bc.pl lub pisemnie na adres: Solution Baby Care Sp. z o.o., ul. Przyczółkowa 141a, 02-962 Warszawa;

1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

1.4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Klienta, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) jest Solution Baby Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Przyczółkowa 141a, 02-962 Warszawa, NIP 9512385806, REGON 360225310, e-mail: biuro@solution-bc.pl

2. Dane osobowe Klienta są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

2.1. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów. Marketing może być prowadzony w szczególności poprzez wysyłanie informacji i ofert marketingowych na podany adres e-mail, przedstawianie ofert telefonicznie, rozdawanie ulotek, katalogów;

2.2. podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i zrealizowania umowy na dostawę produktów Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Przetwarzanie danych dla tego celu nie wymaga zgody osoby, której dane dotyczą.

2.3. korzystania z prowadzonej przez Administratora usługi wysyłania newslettera na podany adres e-mail, o ile Klient wyraził zgodę na otrzymywanie takich wiadomości (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO).

2.4. tworzenia na wewnętrzne potrzeby Administratora zestawień, analiz i statystyk w czasie trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

2.5. ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z umowy przez okres ich przedawnienia;

2.6. weryfikacji wiarygodności płatniczej przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy - dotyczy to także danych uzyskanych przez Administratora z innych źródeł;

3. Przekazane Administratorowi dane osobowe Klienta w celu realizacji usługi mogą być powierzone następującym odbiorcom:

3.1. dostawcom usług marketingowych,

3.2. firmom informatycznym obsługującym systemy informatyczne Administratora lub udostępniającym Administratorowi narzędzia informatyczne, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi

3.3. dostawcom usług logistycznych,

3.4. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi rachunkowe, dochodzenie należności, usługi analityczne, audytowe, doradcze, prawne, podatkowe,

3.5. podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, dostawcom usług płatniczych, podmiotom nabywającym wierzytelności.

4. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez czas:

4.1. istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Klient wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym;

4.2. przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy, przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych;

4.3. obowiązywania zgody na otrzymywanie newslettera, do czasu jej cofnięcia (wypisania się z newslettera) lub wydawania newslettera przez Administratora.

5. Klient ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

6. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Klient może w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć tę zgodę, wysyłając e-maila do Administratora danych.

7. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient może również w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

8. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (zaś od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymywania materiałów marketingowych, w tym newslettera oraz zawarcia i wykonania umowy.

10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Sklep Internetowy.

3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

4. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny (zgodnie z punktem 5.)

5. Rozstrzyganie sporów:

5.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem), będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

5.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

 

Instagram
Scoot&RidePolska
pixel